Tìm kiếm nâng cao

Thanh toán

ENDI SUPPLY chấp nhận các hình thức thanh toán bằng tiền mặt (với những đơn hàng có giá trị thấp hơn 20,000,000 VND) hoặc chuyển khoản (với những đơn hàng có giá trị lớn hơn 20,000,000 VND) theo đúng quy định của luật thuế.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ENDI